Obchodné podmienky

V záujme lepšej spolupráce a predchádzaniu nedorozumeniam si prečítajte pozorne tieto informácie:

Objednávky

Objednávky prijímame: internetom (emailom) alebo prostredníctvom e-shopu. Pracovná doba: Pondelok - Piatok : 8:00 – 16:00 hod. Objednávka musí obsahovať:

 • úplnú a presnú fakturačnú adresu (prípadne vaše zákaznícke číslo), telefonické spojenie (pre možnosť konzultácie v prípade ponuky ekvivalentov atď.)
 • adresu pre doručenie – iba ak je rozdielna od fakturačnej
 • presný názov tovaru, počet kusov, cenu
 • oznámenie zmluvnej ceny, ak táto bola predtým dohodnutá
 • spôsob vybavenia zákazky (obvykle na dobierku, ako aj možnosť alebo nemožnosť delenia objednávky)
 • organizácie a firmy ďalej uvedú: IČO, DIČ (platcovia DPH)
 • kontaktnú a oprávnenú osobu
 • podpis, pečiatku firmy, organizácie

Ak požadujete potvrdenie objednávky emailom, je potrebné to uviesť v objednávke. Tovar, ktorý je na špeciálnu objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť! Pri objednávke neskladových položiek, alebo väčšieho množstva tovaru ako je pre nás bežné, požadujeme platbu vopred. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú pre nás neprijateľné, alebo má zákazník voči nám finančné záväzky.

Ceny tovaru

Ceny v našom e-shope sú vrátane DPH. Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách na internete v čase doručenie objednávky pokiaľ nebola dohodnutá iná cena, prípadne vypracovaná cenová ponuka. Pri telefonických objednávkach doporučujeme informovať sa na aktuálnu cenu tovaru. Vyhradzujeme si právo zmeny cien o ±5-10% bez predchádzajúceho upozornenia. Vyšší nárast cien konzultujeme so zákazníkom. Akciové ceny platia počas trvania akcie alebo do vypredania tovaru. Tovar zasielame na dobierku alebo zálohovú faktúru. V zásielke spolu s tovarom obdržíte faktúru, ktorá je súčasne dodacím listom, prípadne záručným listom.

Priebeh nákupu v e-shope

 • Kupujúci naplní košík tovarom, o ktorý má záujem.
 • Odoslaním objednávky sa táto stáva preňho záväznou. O prijatí objednávky do systému dartshopu dostane kupujúci e-mail. Ako príloha v e-maile sa nachádza zálohová faktúra, v ktorej je uvedený objednaný tovar, jeho cena a bankový účet predávajúceho.
 • Predávajúci po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania potvrdí objednávku. V tomto okamžiku vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.
 • Ďalší priebeh závisí od spôsobu dopravy a platby, ktoré si kupujúci vybral. Kupujúci bude informovaný e-mailom o expedovaní jeho objednávky.

Obmedzenia pri objednávaní tovaru
Maximálny počet druhov tovarov nie je obmedzený. Mininálna suma objednávky je 34,- Eur za tovar.

Storno objednávky

Kupujúci má právo písomne (e-mailom) stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. Po jej záväznom prijatí len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s jej vybavovaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil kúpnu cenu a nevyberie si náhradný tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich pracovných dní.

Ak zákazník zálohovú faktúru nezaplatí do 7 dní od objednania tovaru, spoločnosť považuje objednávku za zrušenú zákazníkom.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7-ich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru). Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy dodržať nasledovné podmienky:
- kontaktovať predávajúceho písomne (e-mailom) s uvedením žiadosti o odstúpenie od zmluvy
- zaslať na vlastné náklady tovar späť na adresu predávajúceho v pôvodnom nepoškodenom obale, pričom tovar nesmie byť viditeľne použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, obalu, záručného listu a pod.), priložiť doklad o kúpe
- zaslaný tovar musí byť poistený, v opačnom prípade kupujúci znáša prípadnú škodu vzniknutú jeho odcudzením alebo poškodením

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu za tovar (bez čiastky za dopravu) do 15-tich pracovných dní od obdržania tovaru.

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru sú realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7-10 pracovných dní, po úhrade zálohovej faktúry a pripísaní faktúrovanej čiastky na účet. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci informovaný. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Dopravu na miesto určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie a záručný list.

Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať pri preberaní tovaru a reklamovať zjavné vady pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar nekompletný. Poškodenia obalu zistené pri prevzatí a porušenosť obalu je zákazník povinný zapísať do odovzdávacieho dokumentu doručovateľa a bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru dopravnou službou, táto nie je povinná riešiť donášku priamo do bytu. Z tohto dôvodu kupujúci musí počítať so zabezpečením tejto služby svojpomocne. Reklamácie na nevykonanú donášku tovaru dopravnou službou predávajúci nebude akceptovať.

Reklamácie

Reklamácia vád tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza na stránke dartshopu (pozri "reklamačný poriadok").

Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis je realizovaný prostredníctvom siete autorizovaných servisov, ktoré sú zvyčajne uvedené na záručnom liste, ale aj na tejto stránke (pozri "kontakt").

 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať informácie o servisných strediskách kupujúcemu na základe jeho požiadavky.

Ostatné

Technické parametre sú prevzaté od výrobcov alebo z iných katalógov, ale aj napriek tomu sú iba informatívne. Pre výrobcov a pri väčšom odbere platia ceny dohodou, alebo na Vašu žiadosť vypracujeme cenovú ponuku, ktorá musí obsahovať presný typ, množstvo a termín dodávky. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho úplného zaplatenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neskoré dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené prepravnou službou, vinou výrobcu, dodávateľa alebo iných nepredvídateľných prekážok. Objednaním tovaru alebo prevzatím zásielky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s našimi obchodnými podmienkami.

Ochrana osobných dát kupujúceho

Z dôvodu poskytovania kvalitných služieb predávajúci potrebuje poznať niektoré osobné dáta kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje chrániť tieto dáta pred zneužitím a zaručuje ich neposkytnutie tretiemu subjektu. Používaním dartshopu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom za vyššie stanovených podmienok.

Do nákupného košíka ste zatial nič nevložili!
 
 Zatvoriť okno 
Do nákupného košíka ste pridali produkt

 
 
 
 

  OK  

sa už v nákupnom košíku nachádza
 
 
 
 

  OK